XLS-頂級工業旗艦型

XLS-頂級工業旗艦型

 

XLS提供最新和最高性能的雷射材料加工品質,XLS擁有最高的加速度、速度與最大的精度和準確度。

 

 

 

 

 

 

 

 

XLS10.150D XLS10MWH
加工空間 1016x610mm 1016x610mm
系統尺寸 1758x1550x1410mm 1758x1550x1410mm
系統重量 386 kg 386 kg
雷射支援率 10, 30, 40, 50, 60, 75 W 10.6 µm : 10, 30, 40, 50, 60, 75 W

9.3 µm : 30, 50 ,75 W

Fiber: 40, 50 W

最大雷射數量 2 CO2雷射管 2 CO2雷射管 and 1 Fiber雷射管
電源需求 220V- 240V / 10A 220V- 240V / 10A
支援作業系統 Window 10或更高版本 Window 10或更高版本